BELI ŠUM // Cameron Bobro // SGMK // Ema Kugler // Tina Lanišek + Anja Plemenitaš // Nejc Zajec // Helene Thuemmel // Una Rebić // B-52 (Sara Kajba, Tamara Šuc, Amadeus Birca, Katja Škorjanc, Maja Gabrovec) // Magda Stawarska – Beavan // Hackteria // DexeoeahoexterlesterlesterleHuxDexAA // Zoran Srdić Janežič // Tibor Hrs Pandur Eppinger // Ida Hiršenfelder // Slobodan Maksimović // Us(c)hi Reiter // Špela Petrič // Maja Smrekar // Marko Luk // sonda3 // KreatorLab + Igor Pikl + Peter Dobaj + Gregor Rojko + Jože Slaček // Martin Reiche // Slavko Tihec // Oliver Laric // Dominik Mahnič // Vlado Repnik // Radiocona // Miha Presker // Boštjan Čadež // Paul Destieu // Eva Ursprung // Georg Weckwerth // Claude Treptow // Timo Toots // Oliver Jaeggi // Urs Gaudenz // Lina Rica // Aleksandra Domanović // Veli&Amos // Miroslav Ničić // Davor Sanvincenti // Tonspur // djSPLINTA // vjSAJKO // ŠULJO // Mina Fina // Toni Soprano //

http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/imgres-1.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/images.jpg
'
Cameron Bobro

Cameron Bobro is a musician living and working in Maribor, Slovenia, working at the renowned Kibla multimedia art institution. In his work, through interdisciplinary detection in a wide range of collaborations, he is exploring areas of microtonal music. Among other things, he signed as a selector of microtonal music (DA) (NE) S in Maribor. Cooperation in Europe and beyond have taken him from Portugal, China, Czech Republic, via Croatia all the way to Berlin. /////// SLO: je glasbenik, ki živi in dela v Mariboru, pri mednarodno priznani multimedijski umetniški instituciji Kibla. V svojem delu skozi interdisciplinarna odkrivanja v široki paleti sodelovanj, raziskuje področja mikrotonalne glasbe. Med drugim, se je podpisal tudi kot selektor mikrotonalne glasbe (DA)(NE)S v Mariboru. Sodelovanja po Evropi in širše pa so ga ponesla od Portugalske, Kitajske, Češke, preko Hrvaške vse do Berlina.Adidas
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/SGMK_Stempel.png
'
SGMK

We support the work in the field of electrical engineering, mechanics and computer science, as well as of related areas. This we understand as an artistic expression of the human spirit, which is characterized not primarily by its usefulness, but the totality of the particular. In this work and research, event and training, exchange and networking as well as raising and maintaining the quality of mechatronic art are the focus. The company aims to promote the Mechatronic Art by: + Supporting the exchange of experiences + Carrying out Training events + organizing events for presentation + informing about developments. The SGMK is accompanied by an advisory board conducted with representatives of culture, science and business. The committee members put their knowledge and experience at the service of the development of SGMK. /////// SLO: Podpiramo delo na področju elektrotehnike, mehanike in računalništva, pa tudi iz sorodnih področij. To razumemo kot umetniški izraz človeškega duha, ki je značilen ne predvsem po njegovi uporabnosti, ampak totalnosti partikularnega. V središču so delo in raziskave, dogodki in usposabljanja, izmenjave in mreženje, kot tudi dvig in ohranjanje kakovosti mehatronskih umetnosti. Podjetje si prizadeva za spodbujanje mehatronskih umetnosti z: + Podpiranje izmenjave izkušenj + Izvajanje izobraževalnih dogodkov + Organizacijo prireditev za predstavitev + Obveščanje o dogajanju. SGMK spremlja svetovalni odbor, sestavljen iz predstavnikov kulture, znanosti in gospodarstva. Člani odbora so svoje znanje in izkušnje predali v službo razvoja SGMK.Nike Hypervenom Phantom II FG Low
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/540_15_Ema_Kugler_02.jpg
'
Ema Kugler

Ema Kugler is an artist of the Renaissance type: active as a director, screenwriter, set designer, costume designer, editor, multidisciplinary artist with a unique and singular authorial expression. She is the author of four feature films, numerous videos and short films, performances, art installations. She is distinguished by an original visual language, which is powered from the subconscious, refering on metaphors of spiritual history and the human spirit, and following the highest aesthetic criteria. Her moving images show the rituals of everyday life, the interpretation of large mythological stories and comment engaged social anomalies. //////// SLO: Ema Kugler je umetnica renesančnega tipa: deluje kot režiserka, scenaristka, scenografinja, kostumografinja, montažerka, multidisciplinarna umetnica z edinstvenim in svojevrstnim avtorskim izrazom. Je avtorica štirih celovečernih filmov, številnih video in kratkih filmov, performansov, likovnih instalacij … Odlikuje jo avtorski vizualni jezik, ki se napaja iz podzavesti, referira na metaforiko duhovne zgodovine in človeškega duha ter sledi najvišjim estetskim merilom. Njene gibljive slike so prikaz ritualov vsakdanjega življenja, interpretacija velikih mitoloških zgodb in angažiran komentar družbenih anomalij. “Če bi bila popolna – bi samo bila. Če bi bila velika in močna bi živela v prostrani marmornati pokrajini, bi klesala kipe. Če bi imela na voljo vse kemikalije in vso tehnologijo, bi eksperimentirala do nezavesti. Ker pa živim v ozkem svetu in zgolj po naključju uporabljam video tehnologijo, to maksimalno izkoriščam. To elektronsko orodje mi pomaga oblikovati ‘podobe’ sveta po svoji podobi – moj svet, mojo realnost, ki je popolnoma drugačna od drugih. Za vstop vanjo pa je potrebno zgolj pritisniti na PLAY."Footwear
'
Tina Lanišek + Anja Plemenitaš
url:

http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/mqdefault.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/XWAK7GTS.jpg
'
Helene Thuemmel

Helene Thümmel (*1990) studied architecture in Graz, Austria. She worked as set designer at theater and film productions since 2010 and was part of different art cooperation and associations. Since 2015 she studies Media Arts and Practices at VSU Nova Gorica in Slovenia. As artist Helene Thuemmel ranges between analog and digital media. Inspired by science, logistics and systems and due to her background in architecture, she tries to arrange and understands wide connections, dealing with the terms of time, distance, space and borders within social and political context. Thuemmel worked and exhibited in Austria, Belgium, Croatia, Germany and Slovenia. /////// SLO: Helene Thümmel (* 1990) je študirala arhitekturo v Gradcu v Avstriji. Dela kot scenografinja pri gledališki in filmski produkciji od leta 2010 in je del različnih umetniških kooperacij in združenj. Od leta 2015 študira medijske umetnosti in prakse na VSU v Novi Gorici. Kot umetnik se giblje med analognim in digitalnim medijem. Njen navdih so znanost, logistika, sistemi in zaradi njenega ozadja v arhitekturi skuša urediti in razumeti širše povezave, ki se ukvarjajo z vidiki časa, razdalje, prostora in meja v družbenem in političnem kontekstu. Thuemmlova je delala in razstavljala v Avstriji, Belgiji, na Hrvaškem, v Nemčiji in Sloveniji.Air Jordans
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/Una.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/B-52.png
'
B-52 (Sara Kajba, Tamara Šuc, Amadeus Birca, Katja Škorjanc, Maja Gabrovec)

group of students in the 4th year of art education at the Pedagogical Faculty in Maribor. Their art activity is mainly carried out within their department in the academic year 2014/15 and individually exhibited in the gallery Media Nox but also at Youth Centre Celje, Grošelj Prevalje Gallery, Gallery Frnaža Nova Gorica. Mentor, Project implementation: Assoc. Prof. dr. Polona Tratnik, technical assistant: Mag. Matjaz Lenhart. /////// SLO: skupina študentov 4. letnika likovne pedagogike na Pedagoški fakulteti v Mariboru. Njihova likovna dejavnost se je predvsem odvijala v okviru njihovega oddelka, v študijskem letu 2014/15 so razstavljali v Galeriji Media Nox, kot posamezniki pa tudi drugje (Mladinski center Celje, Grošljeva galerija Prevalje, Galerija Frnaža Nova Gorica). Mentorica izvedenega projekta je izr. Prof. dr. Polona Tratnik, tehnični asistent pa asist. Mag. Matjaž Lenhart.Nike
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/imgres.jpg
'
Magda Stawarska – Beavan

Magda Stawarska-Beavan’s practice is primarily concerned with the evocative and immersive qualities of sound. She is interested in how soundscape orients us and subconsciously embeds itself in our memories of place, enabling us to construct personal recollections and, moreover, it offers the possibility of conveying narrative to listeners who have never experienced a location. She works predominantly with sound, moving image and print, often connecting traditional printmaking processes with new technologies such as digital audio. 2015: Hamelin Polska Award at International Print Triennial, Kraków. Work in Public Collections: Kraków International Print Triennial Collection, Kraków, Poland; Tonspur, MQ Vienna, Austria; Printmaking Museum of Douro, Câmara Municipal de Alijó, Portugal; Museum in Shenzhen, China. /////// SLO: praksa Magde Stawarske-Beavan se v prvi vrsti ukvarja s sugestivnimi in poglobljenimi kakovostmi zvoka. Zanima jo, kako nas zvočna slika orientira in se podzavestno vdela v naše spomine na mestu, ki nam omogoča izgradnjo osebnih spominov, poleg tega pa ponuja možnost za prenos pripovedi poslušalcem, ki še nikoli niso doživeli lokacije. Dela tudi z gibljivimi slikami in tiskanjem, pogosto povezuje tradicionalne procese grafike z novimi tehnologijami, kot je digitalni avdio. 2015: Hamelin Polska nagrada na International Print trienale, Krakov. Delo v javnih zbirkah: Kraków International Print Triletna Collection, Krakov, Poljska; Tonspur, MQ Vienna, Avstrija; Grafika Muzej Douro, Câmara Municipal de Alijó, Portugalska; Muzej v Shenzhenu, Kitajska. Sneakers
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/11/hackteriaLogo_2-color_green_black.png
'
Hackteria

As a community platform hackteria tries to encourage the collaboration of scientists, hackers and artists to combine their experitise, write critical and theoretical reflections, share simple instructions to work with lifescience technologies and cooperate on the organization of workshops, temporary labs, hack-sprints and meetings. /////// SLO: Kot skupnostna platforma hackteria spodbuja sodelovanje znanstvenikov s hekerji in umetniki, da združijo svoje eksperitize, pišejo kritične in teoretske refleksije, delijo preprosta navodila za delo z LIFESCIENCE tehnologijami in sodelujejo pri organizaciji delavnic, začasnih laboratorijev, hack-šprintov in srečanj.New Nike Shoes
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/tesla__agalma_1.jpg
'
DexeoeahoexterlesterlesterleHuxDexAA

Aphra Tesla je multimedijalna umetnica in magistrica videa ter novih medijev. Neven M. Agalma je slovenski umetnik zvoka, performer in filozof. Njun skupni projekt je preplet video in audio šuma. // ENG: Aphra Tesla Multimedia artist and Master of video and new media. Neven M. Agalma the Slovenian sound artist, performer and philosopher. Their joint project is a combination of video and audio noise.Nike
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/zoran.jpg
'
Zoran Srdić Janežič

After formal education as mechanical technician he continued his studies on Famul Stuart – School of Applied Arts. In 1998 he entered Academy of Fine Arts where he graduated in sculpture department in June 2004 at prof. Srečo Dragan. In his years of studying at Academy of Fine Arts he was active as the organizer of the student exhibitions, housing lectures and excursions. From 2005 he is employed as a designer of puppets at Puppet Theater in Ljubljana where his work was involved in more than 20 theater plays. In 2012 he took the position of the Head of Puppet Theatre Ljubljana's workshop. He is finishing his studies in MA in Philosophy and Theory of Visual Culture at Faculty of Humanities in Koper, Slovenia. He writes art reviews in the field of contemporary visual arts. In 2006 he was one of the researchers of Production Sources of Slovene Art for Triennial of Slovene Contemporary Art U3 for Modern Gallery, Ljubljana. Since then he is co-organizing debates on contemporary art – Tea Parties for Contemporary Art. As visual artist he is exhibiting in individual and group exhibitions. He has been living and working in Ljubljana. /////// SLO: Po formalnem izobraževanju kot strojni tehnik je nadaljeval študij na Famul Stuart - Šola uporabnih umetnosti. Leta 1998 se je vpisal na AkademijO za likovno umetnost, kjer je diplomiral na oddelku kiparstvo junija 2004 pri prof. SrečU DraganU. V svojih letih študija na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani je deloval tudi kot organizator študentskih razstav, predavanj in izletov. Od leta 2005 je zaposlen kot oblikovalec lutk v Lutkovnem gledališču v Ljubljani, kjer je bilo njegovo delo vključeno v več kot 20 gledaliških predstav. Leta 2012 je prevzel mesto vodje delavnice Lutkovno gledališče v Ljubljani. Končuje magisterij iz filozofije in teorije vizualne kulture na Fakulteti za humanistične študije v Kopru. Piše kritike na področju sodobne vizualne umetnosti. Leta 2006 je bil eden od raziskovalcev proizvodnih virov slovenske umetnosti za trienale sodobne slovenske umetnosti U3 za Moderno galerijo v Ljubljani. Od takrat je soorganiziral razprave o sodobni umetnosti - Čajanke za sodobno umetnost. Kot vizualni umetnik razstavlja na samostojnih in skupinskih razstavah. Živi in dela v Ljubljani.Nike
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/tibor.jpg
'
Tibor Hrs Pandur Eppinger

Tibor Hrs Pandur, was born in 1985 in Maribor, Slovenia, and received his Bachelor’s Degree in Comparative Literature at the Faculty of Arts in Ljubljana with his thesis on Ezra Pound: The Song as Vortex and Hyperlink. He is the founder and editor of the literary magazine and paraliterary organisation I.D.I.O.T., where he publishes poetry, drama and theoretical writings, giving spoken word performances all over Europe. In 2008, his first play Dream 59, directed by Jana Pršuh, premiered at the Ljubljana Glej Theatre. In 2010, The Center for Slovenian Literature published his first book of poetry Energymachine, followed by his translations of Jim Morrison’s selected poetry in 2011. His play on Nikola Tesla is currently in production at RTV Slovenija. 2013 Award for young dramaturg for the play Sen 59 at 43. Week of Slovenian Drama. /////// SLO: Tibor Hrs Pandur se je rodil leta 1985 v Mariboru, Sloveniji in diplomiral iz primerjalne književnosti na Filozofski fakulteti v Ljubljani s svojo tezo o Ezra Pound: Pesem kot Vortex in hiperpovezava. Je ustanovitelj in urednik literarne revije in paraliterarne organizacije I.D.I.O.T., kjer objavlja poezijo, drame ter teoretsko pisanje, performanse z govorjeno besedo izvaja po vsej Evropi. Leta 2008 je njegova prva drama Dream 59, v režiji Jane Pršuh, premierno uprizorjena v Gledališču Glej v Ljubljani. V letu 2010 je pri Centru za slovensko književnost izdal svojo prvo knjigo poezije Energymachine, sledijo prevodi poezije Jima Morrisona v letu 2011. Njegova igra o Nikoli Tesli je v proizvodnji na RTV Slovenija. Leta 2013 je prejel nagrado za mladega dramatika za igro Sen 59 na 43. Tednu slovenske drameAir Jordan News
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/ida.jpg
'
Ida Hiršenfelder

Ida Hiršenfelder (1977, Kranj) Slovenian curator and critic for intermedia art. She lives and works in Ljubljana. Working as archivist in MSUM + Museum of Contemporary Art Metelkova. Installation Time Shift - Chemobrionical garden, which was prepared in collaboration with the intermedia artist Robertino Šebjanič and sound artist Ales Hiengom - ergonomics, was presented at the Ars Electronica festival in Linz in 2016. She is also one of the leading members of the iniciative ČIPke, which explores the situation of women in the scientific and technical context of intermedia art and is a member of the music collective Theremidi State orchestra, audio-visual "DIY" community. /////// SLO: Ida Hiršenfelder (1977, Kranj), slovenska kuratorka in kritičarka za intermedijsko umetnost. Živi in dela v Ljubljani. Zaposlena je v +MSUM Muzeju sodobne umetnosti Metelkova kot arhivistka. Instalacija Časovni zamik – Kemobrionični vrt, ki jo je pripravila v sodelovanju z intermedijsko umetnico Robertino Šebjanič in zvočnim umetnikom Alešem Hiengom – Zergonom, je bila predstavljena na festivalu Ars Electronica v Linzu leta 2016. Je tudi ena od vodilnih članic inciative ČIPke, ki raziskuje situacijo žensk v znanstveno tehničnem kontekstu in intermedijski umetnosti, ter članica glasbenega kolektiva Theremidi orchestra, audio-vizualne "naredi-sam" skupnosti.Adidas Yeezy
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/slobodan.jpg
'
Slobodan Maksimović

Born in 1975 in Sarajevo. A student of film directing at the Academy in Ljubljana. Film ½ attended several festivals and won the award for best film at the festival Kratkofil - International Short Film Festival - in Banja Luka and a special jury mention at the 5th Short Film Festival in Mostar. His directorial debut, student short film "1/2", had the premiere at the 60th Cannes Film Festival in the section Tous Les Cinemas DuMonde. Short student feature films "1/2" and "agape" were shown in competitive selections at more than thirty international festivals and have earned 14 international awards. Filmography: Nika (2016), Technology to the People (2015) Thanks for Sunderland (2012) Agape (2007), Half (2006), 1/2 (2006) River in Poland (2005). /////// SLO: Rojen leta 1975 v Sarajevu. Študent filmske režije na AGRFT v Ljubljani. Film ½ se je udeležil vrste festivalov in prejel nagrado za najboljši igrani filma na festivalu Kratkofil – Mednarodni festival kratkega filma – v Banja Luki ter posebno omembo žirije na 5. festivalu kratkega filma v Mostarju. Njegov režiserski prvenec, študentski kratki igrani film »1/2«, so premierno prikazali na 60. filmskem festivalu v Cannesu v sekciji Tous Les Cinemas DuMonde. Kratka študentska igrana filma »1/2« in »AgapE« sta bila prikazana v tekmovalnih selekcijah več kot tridesetih mednarodnih festivalov in sta si prislužila 14 mednarodnih nagrad. Filmografija: Nika (2016), Tehnika ljudstvu (2015), Hvala za Sunderland (2012), AgapE (2007), Polovica (2006), 1/2 (2006), Reka na Poljskem (2005).NIKE
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/uschi.png
'
Us(c)hi Reiter

She studied visual media design at the Art University Linz. She works as a conceptual artist with interactive performative installations and various media and has worked with various groups and artists since 1998. As an organizer she is working in the field of media and Internet culture and she guides and is the initiator of an online platform servus.at from 2005. /////// SLO: Študirala je vizualni medijski dizajn na Umetniški univerzi Linz. Dela kot konceptualni umetnik interaktivne in performativne postavitve z različnimi mediji in je sodelovala z različnimi skupinami in umetniki od leta 1998. Kot organizator dela na področju medijev in internetne kulture in usmerja ter je pobudnik spletne platforme servus.at od leta 2005.Release Calendar
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/spela-petric.png
'
Špela Petrič

Slovenian new media artist and a scientific researcher with the current head office in Amsterdam, Netherlands. Her artistic practice combines science, new media and performance. Work towards egalitarian and critical discourse between the professional and the public sphere, and trying to imagine artistic experiments, producing, issues of anthropology, psychology and philosophy. Her artistic research builds on the art / sci workshops aimed at informing and raising the awareness of the interested public, especially the younger generations. It is especially interested in all aspects of anthropocentrism, reconstruction and repropriation of scientific knowledge in the context of cultural phenomena, living systems in conjunction with nonliving systems, which manifested life-like properties and ontological views on evolution and process of the Earth. Her works have been shown at numerous festivals, exhibitions and educational events in Slovenia and around the world. /////// SLO: je slovenska novomedijska umetnica in znanstvena raziskovalka s trenutnim sedež v Amsterdamu na Nizozemskem. Njena umetniška praksa združuje naravoslovja, nove medije in performans. Dela v smeri egalitarnega in kritičnega diskurza med poklicnim in javno sfero ter poskuša predstavljati umetniške eksperimente, ki proizvajajo vprašanja, pomembna za antropologijo, psihologijo in filozofijo. Svojo umetniško raziskavo nadgrajuje z art / sci delavnicami, namenjenimi obveščanju in osveščanju zainteresirane javnosti, predvsem mlajših generacij. Še posebej je zainteresirana v vse vidike antropocentrizma, obnove in reproprijacije znanstvenih dognanj v okviru kulturnih pojavov, ki živijo sisteme v povezavi z neživimi sistemi, ki manifestirajo življenjsko podobne lastnosti in ontološki pogled na evolucijo in proces na Zemlji. Njena dela so bila prikazana na številnih festivalih, razstavah in izobraževalnih dogodkih v Sloveniji in po svetu.NEW NIKE SHOES
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/maja.jpg
'
Maja Smrekar

Maja Smrekar was born 1978 in Slovenia, 2005 graduated at the Sculpture Department of Fine Art Academy in Ljubljana, Slovenia; currently finishing MA at the New Media Department. Her main interests are based at the phenomenology of perception and the concept of life. Among others, she has been collaborating with Kapelica Gallery in Ljubljana for the last eight years and with Aksioma Institute for the last five years. Under their production she has been executing projects, connecting the intersections of humanistic and natural sciences into the inetrdisciplinary art works. In 2010 she organised International Festival HAIP10/New Nature which has been focussed to inter disciplinary dialogue and collaboration ethics between scientists and artists. The festival took place at Multimedia Centre Cyberpipe in Ljubljana where she has been active as an artistic director for two years. She has been awarded at the Cynetart festival 2012 by the European Centre for Arts Hellerau (Dresden/Germany) with the 1st prize, Honorary mention at the Ars Electronica festival 2013 (Linz / Austria) and The Golden Bird Award 2013 – the national award for special achivements at the field of visual art (Ljubljana/Slovenia). Maja Smrekar lives and works between Ljubljana / Slovenia and Berlin / Germany.Adidas
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/luk.jpg
'
Marko Luk

Creativity drives all the elements of his life. From thinking "out of the box" when it comes to the organization of events, spending time in the studio with producing music, writing texts for their own projects or other organizations to observation and excepting artistic manifestations and other artists and finding inspiration in them. He is active in electronic music for 8 years. He started with the organization of events and performances at Maribor clubs and festival events, made the soundtrack for the audio book Feri Lainšček, participated in literary, cultural and youth projects, almost all organizations operating in the region, last year devoting to the field of music production and transferring knowledge to the younger generation. The President of the ACE Alphawave and representative of creative Institute Maribor, responsible for raising the cultural value of electronic music in Maribor and the surrounding area. /////// SLO: Kreativa poganja vse elemente njegove življenja. Od razmišljanja “out of the box”, ko pride do organizacije dogodkov, preživljanja časa v studiu ob produciranju glasbe, pisanju besedil za lastne ali projekte drugih organizacij do opazovanja in sprejemanja umetniških manifestacij drugih umetnikov in iskanja inspiracije v njih. V elektronski glasbi aktivno deluje že 8 let. Začel je z organizacijo dogodkov in nastopi v mariborskih klubskih in festivalskih dogodkih, izdelal glasbeno podlago za avdio knjigo Ferija Lainščka, sodeloval v literarnih, kulturnih in mladinskih projektih domala vseh organizacij, ki delujejo v regiji, zadnja leta pa posveča širjenju obzorij na področju glasbene produkcije ter prenašanju znanja na mlajše. Je predsednik KID Alphawave in predstavnik Kreativnega inštituta Maribor, ki je izobraževalna veja društva ter skrbi za višanje kulturne vrednosti elektronske glasbe v Mariboru in širši okolici.Sneaker
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/sonda3.jpg
'
sonda3

[:sl]

sonda3(2015-) is a princip, a method of working and researching in the field of theory and practice of arts; is a way of working, doing, sharing and exchanging, which is being development as part of klon:art:resistance's and son:DA's artistic, cultural and social activities.

[:]Nike Business
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/slacek.jpg
'
KreatorLab + Igor Pikl + Peter Dobaj + Gregor Rojko + Jože Slaček

za mfru 2016 ------- Povezovalni projekt Razstava ki se sama naredi ------- Stroj – Misel + Narava ------- Z metodami odprtega dialoga in vzajemnega ustvarjanja (delavnice, predstavitve, uprizoritve ipd.) projekt podaja upodobitve delovanja kibernetičnega sistema, tako v smislu teorije sistemov kot tudi teorije informacij. Vzpostavlja se vrsta dialogov, ki gledalca/uporabnika peljejo v izbrane smeri, kot je dialog med gibljivo podobo, idejo 3d objekta in statičnim objektom, ki je nastal s 3d tiskom, ter razmerja med gibljivo sliko – zvokom – objektom – prostorom, odzivom objektov na uporabnika in celotno prostorsko postavitvijo del katere postane tudi gledalec sam. Ti objekti so deli, ki so ali pa se sestavljajo v gibljivo mehaniko povezanih objektov in so vizualno in tehnološko podprte kinetične naprave. Ti posamezni 3d objekti so tudi nosilci informacij razširjene resničnosti – slike, video, zvok. 3d objekt je spremenjen v AR kodo, ki v prostor razširi Virtualno resničnost. ------- Projekta spodbuja kreativnosti in raziskovanja na križiščih umetnosti in družbenih odnosov, ki temeljijo na uporabi sodobnih komunikacijskih tehnologij. Projekt problematizira družbo, ki kot da vedno bolj postaja odvisna od uporabe tehnologij in posnema njene mehanične odzive v družbenih  odnosih in posameznike v njej, ki s svojimi ravnanji uporabnika poganjajo to vrstne družbene mehanizme. Izrazno sredstvo v kompleksnem prepletu kinetičnih mehanskih objektov in večmedijskih postavitev tako postane kritični razmislek odnosov med tehnologijo in družbo ter posamezniki in njihovo identiteto. Odnos človek naprava je smiseno ohranjavi v načinu odnosov človek-naprava-človek in nikakor v smeri naprava-naprava. ------- Sodelujemo KreatorLab, Igor Pikl, Peter Dobaj, Gregor Rojko, Jože SlačekAir Max 1 Master
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/martin_reiche.jpg
'
Martin Reiche

Martin Reiche is a Berlin-based (inter-)media artist and computer scientist. His artistic work spans installation, video and software art and mostly deals with digitization, digital anthropology, (international) power relations and minimalistic aesthetics. Reiche showed his work at numerous museums, galleries and festivals, including Ars Electronica, Moscow International Biennale for Young Art, ZKM Museum of Media Art, ZKM Museum of Contemporary Art, Athens Digital Art Festival among many more. He is currently artist-in-residence at Guest Room Maribor, where he is working on a project around border fences and critical technology. In his artist talk, Reiche will show his latest projects and will bring them into context with current global and domestic politics, digital warfare and democratic core concepts such as freedom of expression and the presumption of innocence. /////// SLO: Martin Reiche je v Berlinu delujoči (inter)medijski umetnik in znanstvenik računalništva. Njegovo ustvarjanje zajema instalacije, video, umetnost programiranja in se večinoma ubada z digitizacijo, digitalno antropologijo, razmerji moči in minimalistično estetiko. Reiche je svoje delo doslej predstavljal v številnih muzejih in galerijah, na festivalih, med drugim na: Ars Electronica, Moscow International Biennale for Young Art, ZKM Museum of Media Art, ZKM Museum of Contemporary Art, Athens Digital Art Festival. Trenutno je na umetniški rezidence v Guest Roomu Maribor, kjer dela na projektu obmejnih ograj in kritične tehnologije. V predavanju bo Reiche predstavil svoje zadnje projekte in jih postavil v kontekst globalnih in domačih politik, digitalnega vojskovanja in demokratičnih konceptov, ko sta svoboda izražanja in predpostavka o nedolžnosti.Nike Sneakers
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/tihec.jpg
'
Slavko Tihec

SLAVKO TIHEC (1928 - 1993) is one of the most important post-war sculptors. He lived and worked in Maribor and Ljubljana. With its pervasive and innovative work he was breaking the boundaries of the established image of the sculpture, he experimented with materials and forms, and at the same time remained an aesthete and a devotee of classical beauty. Included in all national surveys of contemporary art he has participated in numerous exhibitions (159) at home and abroad, represented the Yugoslav sculpture at the Venice Biennale in 1966 and 1980. His work has received numerous awards and recognitions, the Preseren Fund Prize 1967, Jakopič Award in 1973 and 1983, the highest Slovenian art recognition Preseren prize in 1983. He is the author of numerous public monuments to mention a monument to Osankarica, 1960 Monument National Liberation in Maribor, 1975 Memorial of Ivan Cankar in Ljubljana, 1982. /////// SLO: SLAVKO TIHEC (1928 – 1993) je eden najpomembnejših povojnih kiparjev. Živel in ustvarjal je v Mariboru in Ljubljani. S svojim prodornim in inovativnim delom je podiral meje v ustaljeni podobi kiparstva, eksperimentiral z materiali in oblikami in hkrati ostajal estet in častilec klasične lepote. Vključen je v vse nacionalne preglede sodobne umetnosti. Sodeloval je na številnih razstavah (159) doma in v tujini, zastopal je jugoslovansko kiparstvo na Beneškem bienalu leta 1966 in 1980. Za svoje delo je prejel vrsto priznanj in nagrad, nagrado Prešernovega sklada leta 1967, Jakopičevo nagrado 1973 in 1983 in največje priznanje na področju umetnosti Prešernovo nagrado leta 1983. Ja avtor številnih javnih spomenikov če omenimo le Spomenik na Osankarici, 1960, Spomenik NOB v Mariboru, 1975 in Spomenik Ivanu Cankarju v Ljubljani, 1982.Lebron XIV 14 Low
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/oliver-laric1.jpg
'
Oliver Laric

Born in 1981 in Austria. He lives and works in Berlin. His work is a project, designed to explore historical and contemporary concepts of pictorial hierarchies. In recent years, his layout was represented in the most important institutions of contemporary and media art. /////// SLO: rojen 1981 v Avstriji. Živi in dela v Berlinu. Delo Oliverja Larica je projekt namenjen raziskovanju zgodovinskih in sodobnih pojmov slikovnih hierarhij. Laric je v zadnjih letih svoje postavitve predstavljal v najpomembnejših institucijah sodobne in intermedijske umetnosti.Off White X Max 180-90
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/dominik.jpg
'
Dominik Mahnič

painter, master of video and one of the most active and lucid street art artists in Slovenia. /////// SLO: akademski slikar, magister videa in eden izmed najbolj aktivnih ter lucidnih street art umetnikov pri nas.Nike SB Hyperfeel Koston 3
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/repnik.jpg
'
Vlado Repnik

painter, theater and radio director and master of arts, works in the fields of performance art, new media, performing and visual arts. As a polymedia artist he works with the intrusion of the real, manifestations, visual presentations and other paradoxical connections. He occasionally lectures at various art institutions. Abroad, his work has been presented at international festivals and in publications published in Berlin, Prague, Paris, Madrid, Avignon, Maubeugeu, Zagreb, Belgrade, London, Rome, Tallinn, Lisbon, Barcelona, Vienna, Athens and Tokyo. /////// SLO: akademski slikar, gledališki in radijski režiser ter magister umetnosti, ustvarja na področju performansa, novih medijev, uprizoritvenih in vizualnih umetnosti. Kot polimedijski umetnik deluje z vdorom realnega, manifestacijami, vizualnimi predavanji in drugimi paradoksalnimi povezavami. Občasno predava na različnih umetnostnih institucijah. V tujini je bilo njegovo delo predstavljeno na mednarodnih festivalih in objavljeno v publikacijah v Berlinu, Pragi, Parizu, Madridu, Avignonu, Maubeugeu, Zagrebu, Beogradu, Londonu, Rimu, Talinu, Lizboni, Barceloni, Dunaju, Atenah in Tokiu.Air Max Flair KPU
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/cona.jpg
'
Radiocona

radioCona platform for the use of radio frequencies in the artistic context, operating since 2008. FM frequencies construes as a public space and explores through different aspects; from works of art to galleries and exhibitions FM and audiobooks. radioCona is intervention in public space. /////// SLO: radioCona, platforma za uporabo radijskih frekvenc v umetniškem kontekstu, deluje od leta 2008. FM frekvence razume kot javni prostor in jih raziskuje preko različnih aspektov; od umetniških del, do galerijskih in FM razstav in avdioknjige. radioCona je intervencija v javni prostor.Nike Ambassador VIII 8
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/presker.jpg
'
Miha Presker

contemporary and intermedia artist, recipient of the OHO award for young artists. He is interested in technology, both software and hardware areas and DIY solutions of interactive installations and setups. /////// SLO: je sodobni in intermedijski umetnik, prejemnik OHO nagrade za mlade umetnike. Zanima ga tehnologija, tako programska kot strojna področja in naredi sam rešitve interaktivnih instalacij in postavitev.Accessories
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/čadež.jpg
'
Boštjan Čadež

Born in 1979 in Ljubljana is an industrial designer and media artist, author of the online interactive bestsellers Line-rider and has participated in the following intermedia festivals and events: Parallel Worlds Metelkova (Ljubljana), Circulation 2 The Noise is Us (Ljubljana), Elevate (Graz) , Skver (Mali Lošinj) circulation 2 platform for totally arts, Social sculpture (Makarska) Crack (Ljubljana), Novo Doba (Belgrade), Metno (Makarska), Elements (Ljubljana) Usine (Geneva). From 2012 with Lino Rico leads in the Makarska artistic space GaleRica. /////// SLO: rojen 1979 v Ljubljani je industrijski oblikovalec in intermedijski umetnik, avtor spletne interaktivne uspešnice Line-riderja in je sodeloval na naslednjih intermedijskih festivalih in dogodkih: Paralelni svetovi na Metelkovi (Ljubljana), Cirkulacija 2 The Noise is Us (Ljubljana), Elevate (Gradec), Škver (Mali Lošinj), Cirkulacija 2 Platforma za totalno umetnost, Družabne skulpture (Makarska), Tresk (Ljubljana), Novo Doba (Beograd), Metno (Makarska), Elements (Ljubljana), Usine (Ženeva). Od leta 2012 z Lino Rico vodi v Makarski umetniški prostor GaleRica.Lunarcharge Premium
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/paul.jpg
'
Paul Destieu

lives and works in Marseille, France. His research calls into question the evolution of the media and their position in our modern environment. His work is influenced by the history of technology, language, sound and film. His initial art practice is often expanded with a range of media, and is looking for new forms of expression and logic by using sound, digital and interactive practices and architecture. /////// SLO: živi in dela v Marseillu v Franciji. Njegove raziskave postavljajo pod vprašaj evolucijo medijev in njihov položaj v našem sodobnem okolju. Njegovo delo je pod vplivom zgodovine tehnologije, jezika, zvoka in filma. Njegova začetna likovna praksa je pogosto razširjena s paleto medijev ter išče nove oblike izražanja in logike s pomočjo zvoka, digitalne in interaktivnih praks ter arhitekture.Accessories
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/eva.jpg
'
Eva Ursprung

lives and works in Graz / Austria. She studied psychology and linguistics. Since 1986, she works as an artist, creating installations, performances, public art, electronic and social space. Working with video and conceptual photography, interactive layouts and sound. /////// SLO: živi in dela v Grazu / Avstrija. Študirala je psihologijo in jezikoslovje. Od leta 1986 deluje kot umetnik instalacij, performansov, umetnosti v javnem, elektronskem in družbenem prostoru. Delo z video in konceptualno fotografijo, interaktivnimi postavitvami in zvokom.Climacool Vent M
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/georg.jpg
'
Georg Weckwerth

Artist and curator Georg Weckwerth was born in 1965 in Herzberg am Harz and lives and works as an artist and curator in Vienna, Hattorf am Harzu and in Berlin. He studied at the Hochschule der Künste in Berlin under Achim Freyer. Curatorial work developed since the mid-1990s in the field of sound art. Artistic works in the field of theater, film, video, design, photography and media art. // SLO: Umetnik in kustos Georg Weckwerth je bil rojen leta 1965 v Herzberg am Harz ter živi in dela kot umetnik in kustos na Dunaju, Hattorf am Harzu in v Berlinu. Študiral je na Hochschule der Künste v Berlinu pri Achimu Freyerju. Kuratorsko delo razvija od sredine 1990-ih na področju zvoka in umetnosti. Umetniško deluje na področju gledališča, filma, videa, oblikovanja in fotografije in intermedijske umetnosti.Nike Air Max 270
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/claude.jpg
'
Claude Treptow

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMING IN JANUARY 2017 TO MARIBOR AS PRE-EVENT OF MFRU.2017 - TRUST.2

PRIHAJA V MARIBOR JANUARJA 2017 KOT PRED-DOGODEK MFRU.2017 - ZAUPANJE.2

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Air Jordan I Low
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/timo.jpg
'
Timo Toots

Timo Toots is an artist working in the field of art which uses technology as the material of the works and focuses it’s research on the relationships of us and technology. He is also running a small project space MAAJAAM in Estonia and designs museum exhibits in his studio MASINISM. /////// SLO: Timo Toots je umetnik, ki deluje na področju umetnosti, ki uporablja tehnologijo kot material vseh del in se osredotoča na raziskovanje o odnosih med nami in tehnologijo. Vodi tudi majhen projektni prostor MAAJAAM v Estoniji in ustvarja muzejske eksponate v svojem studiu MASINISM.Men's Tops
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/oliver.jpg
'
Oliver Jaeggi

Oliver Jaeggi is a member of the SGMK (Swiss Mechatronic Art Society). He is creator of various circuits of instruments and shares his knowledge regularly at workshops. In his performance he mixes sounds of his own creations with legendary synthesizer for an electronic whole. His live performance 'Active Beats' at Radio City filter merges harsh and gentle tones to a driving electro chillig which clearly locates its roots in the late 80's. /////// SLO: Oliver Jaeggi je član SGMK (Swiss Mehatronski Art Society). Je avtor različnih vezij instrumentov in deli redno svoje znanje na delavnicah. Na nastopih meša zvoke svojih kreacij z legendarnimi klaviaturami za elektronsko celoto. Njegov nastop v živo "Active Beats 'na Radio City filter združuje ostre in nežne tone za ritmičen elektro chillig, ki očitno najde svoje korenine v poznih 80-ih. Apparel
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/urs.jpeg
'
Urs Gaudenz

microengineer and founder at GaudiLabs. He worked for Swiss high-tech companies in the field of micro-sensors and technology (sensirion.com) and the control of brushless motors. With his solid background in the field of electronics, mechanics and software he is employed in the simultaneous unity between disciplines. After a few years of experience as a consultant in the management of innovation he is now employed as a lecturer for product innovation in the Lucerne University of Applied Sciences and Arts. Its aim is to progress towards a more balanced participation of operators in the field of social functioning, operations, technology and art. // SLO: je mikroinžiner in ustanovitelj GaudiLabs. Delal je za švicarska visokotehnološka podjetja na področju mikro senzorjev in tehnologije (sensirion.com) ter nadzora brezkrtačnih motorjev. Z njegovim trdnim ozadjem na področju elektronike, mehanike in programske opreme je zaposlen v sočasni slogi med disciplinami. Po nekaj letih izkušenj kot svetovalec pri upravljanju inovacij je zdaj zaposlen kot predavatelj za produktne inovacije v Lucernu na Univerzi za uporabne znanosti in umetnost. Njegov cilj je, da se razvija v smeri bolj uravnoteženih subjektov sodelovanja na področju socialnega delovanja, poslovanja in tehnologije ter umetnosti.adidas
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/lina.jpg
'
Lina Rica

the Croatian conceptual and intermedia artist who has participated in the following festivals and events: Parallel Worlds Metelkova (Ljubljana), Circulation 2 The Noise is Us (Ljubljana), Elevate (Graz), Skver (Mali Lošinj) Circulation 2 platform for totally arts, Social sculpture (Makarska) Crack (Ljubljana), Novo Doba (Belgrade), Metno (Makarska), Elements (Ljubljana) Usine (Geneva). From 2012 leads Makarska artistic space GaleRica. She lives and works between Ljubljana and Makarska. // SLO: je hrvaška konceptualna in intermedijska umetnica, ki je sodelovala na naslednjih festivalih in dogodkih: Paralelni svetovi na Metelkovi (Ljubljana), Cirkulacija 2 The Noise is Us (Ljubljana), Elevate (Gradec), Škver (Mali Lošinj), Cirkulacija 2 Platforma za totalno umetnost, Družabne skulpture (Makarska), Tresk (Ljubljana), Novo Doba (Beograd), Metno (Makarska), Elements (Ljubljana), Usine (Ženeva). Od leta 2012 vodi v Makarski umetniški prostor GaleRica. Živi in dela med Ljubljano in Makarsko.Air Jordan XI 11 Wool
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/domanovic.jpg
'
Aleksandra Domanović

Born in 1981 in Novi Sad, Yugoslavia. She lives and works in Berlin. 2001-2006 she studied at the University of Applied Arts, Vienna, and between 2000-2001 at the Faculty of Architecture, University of Ljubljana, Slovenia. Solo exhibitions in 2015: ICA, Winnipeg High Line Art, New York, Atlanta Contemporary Art Center, Art Space Pythagorion, Schwarz Foundation, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Anhedonia and the Cinémathèque Robert Lynen, Paris. Her practice deals with the limits of new technologies, the world of ideological and hegemonic images and questioning historical contexts. // SLO: Rojena 1981 v Novem Sad, SFR Jugoslavija. Živi in dela v Berlinu. Izobraževala se je 2001-2006 na University of Applied Arts, Vienna in med 2000-2001 na Faculty of Architecture, University of Ljubljana, Slovenija. Samostojne razstave v 2015 je imela v ICA, Winnipeg High Line Art, New York, Atlanta Contemporary Art Center, Art Space Pythagorion, Schwarz Foundation, Museum Boijmans Van Beuningen, Rotterdam Anhedonia in Cinémathèque Robert Lynen, Paris. Njena praksa se ukvarja z mejami novih tehnologij, svetom ideoloških in hegemonskih podob ter preizpraševanjem zgodovinskih kontekstov.Apparel
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/veliamos.jpg
'
Veli&Amos

the artistic duo is not limited by space nor time. This means that it is constantly creating, and that in all circumstances, that are available to them at any given time exploit the hidden potential of everyday life. different contingencies, constraints, socio-political situation. Their own experience of the world around them they transform in artistic statements, which are the first and foremost aspect of their status in society. But this is not to comment, not criticize, not moralizing. Only create "pictures", or as they say "shared his view of" the other. Their artistic statements have a high level of communicative descend into the public space, by returning it to where they are drawn. They play with their locations and contexts to flip over. Their interventions like to move, in particular in the field of street art; from graffiti and Billboard to the conceptual street campaigns, rap, animations. Their last road-movie Style Wars 2 is the last example of those areas where all this is also the most complex splicing. Their works are dominated by aesthetics and iconography of pop culture, from which also draw many contents. This results in their diverse projects like: Bilboard, Let's Save the Whales, Style Wars 2, etc. /////// SLO: Veli & Amos sta umetniški tandem, ki svojega umetniškega dela ne omejujeta ne prostorsko ne časovno. To pomeni, da ga neprestano ustvarjata in to v vsakršnih okoliščinah, ki so jima na voljo v danem trenutku. Izkoriščata skrite potenciale vsakdanjega življenja kot so npr. različna naključja, omejitve, družbeno-politične razmere. Lastne izkušnje sveta okoli sebe pretapljata v umetniške izjave, ki so v prvi vrsti njun vidik stanja v družbi. Pri tem pa ne komentirata, ne kritizirata, ne moralizirata. Le ustvarjata »slike« o njem ali, kot pravita »delita svoj pogled« z drugimi. S tem, ko svoje umetniške izjave, ki imajo visoko komunikativno raven spuščata v javni prostor, jih vračata prav tja, od koder sta jih črpala. Igrata se z njihovimi lokacijami in prevračata kontekste. Oblike njunih intervencij se rade gibljejo zlasti v polju street arta; od grafitov in billboardov do konceptualnih uličnih akcij, rapa , animacij. Njun zadnji road-movie Style Wars 2 je ne nazadnje primer tistega področja, kjer se vse to tudi najbolj kompleksno preplete. Njuna dela obvladuje estetika in ikonografija pop kulture, iz katere tudi črpata mnoge vsebine. Tako nastajajo njuni raznovrstni projekti kot npr. Bilboard, Let’s Save the Whales, Style Wars 2 itd.NIKE
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/miro.jpg
'
Miroslav Ničić

Born in 1975 in Djakovica in Yugoslavia. He graduated from the University of Economic Sciences, Sofia, Bulgaria, with the task of international economics and then a master's degree in Fine Arts at the University for Applied Arts Vienna with prof. Weibelu fell to Peter, prof. Karelu Dudeseku and prof. Thomas Fuerstner. The field of its operation is experimental music, interactive web platform moving images and AV performances. He lives and works in Belgrade. // SLO: Rojen 1975 v Djakovici v Jugoslaviji. Končal je University of Economic Sciences, Sofia, Bulgaria, z nalogo iz mednarodne ekonomije in potem magistriral iz umetnosti  na University for Applied Arts Vienna pri prof. Peteru Weibelu, prof. Karelu Dudeseku in prof. Thomas Fuerstner. Polje njegovega delovanja je eksperimentalna glasba, interaktivne platforme spletnih gibljivih slik in AV performansi. Živi in dela v Beogradu.Prime Hype DF 2016 EP
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/davor.jpg
'
Davor Sanvincenti

Born in 1979. He is an intermedia artist, known under the names Messmatik and Gurtjo Ningmor. He is particularly interested in the field of AV research and anthropology, visual culture, with a focus on the human condition and the patterns and perceptions of the senses. His artistic practice using a variety of media from film and video, photography, physicality light, sound installations and live performances. His work plays with the concepts of illusion, research the possible limits of perception and construction experience. His work has been presented in Rencontres Internationales (Paris, Berlin, Madrid), LOOP (Barcelona), 25FPS (Zagreb), the World Film Festival (Bangkok), VideoEX (Zurich), CineMed (Montpellier) and Venues Including Centre Georges Pompidou ( Paris), Lincoln Center (New York), MOCA Zagreb, Joanneum Museum (Graz), MOM (Barcelona), HB Galerie (Rotterdam), La Triennale (Milan), MOCA Vojvodina (Novi Sad), Filmoteca EspaÒola (Madrid), Haus der Kulturen der Welt (Berlin). In 2010, the winner of the Radoslav Putar award for the best Croatian artist under 35. He lives and works in Zagreb. // SLO: Rojen 1979. Je intermedijski umetnik, poznan pod imeni Messmatik in Gurtjo Ningmor. Je posebno zainteresiran v polje av raziskav in antropologije vizualne kulture, z fokusom na stanje in forme človeške precepcije in čutov. Njegova umetniška praksa uporablja različne medije od filma in videa, do fotografije, fizičnosti svetlobe, zvočnih instalacij in živih performansov. Njegova dela se poigravajo s koncepti iluzije, raziskave možnih mej percepcije in konstrukcije izkustva. Svoja dela je predstavil na in v Rencontres Internationales (Paris, Berlin, Madrid), LOOP (Barcelona), 25FPS (Zagreb), World Film Festival (Bangkok), VideoEX (Zurich), CineMed (Montpellier) and venues including Centre Georges Pompidou (Paris), Lincoln Center (New York), MoCA Zagreb, Joanneum Museum (Graz), NIU (Barcelona), HB Galerie (Rotterdam), La Triennale (Milano), MoCA Vojvodina (Novi Sad), Filmoteca EspaÒola (Madrid), Haus der Kulturen der Welt (Berlin). Leta 2010 je prejemnik nagrade Radoslav Putar za najboljšega hrvaškega umetnika pod 35. Živi in dela v Zagrebu.Puma
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/tonspur-1.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/splinta.jpg
'
djSPLINTA

Visual artist and musician, who is behind its wheels of steel already for fifteen years. DJ Splinta pioneered the graffiti scene in Slovenia when he first started in 1993. It was from here that he developed his passion for Hip Hop and in the mid 90s DJ elements started to appear in his musical expression. Since the past sixteen years, mainly through his project HIP HOP VIRUS. DJ Splinta organized various events and contributed actively to the development of Hip Hop culture. The latest events ROLL ON WAX were a series of musical events intertwined with visual artists and musicians as guests where he developed music manipulation through turntable-scratching. He then produced the first slovenian scratch album HOMEGROWN. /////// SLO:  Vizualni umetnik in glasbenik, ki je za svojimi kolesi jekla že petnajst let. DJ Splinta pionir grafiti scene v Sloveniji, ko je prvič začel leta 1993. od tukaj je razvil svojo strast do hip hopa in se v sredini 90. let DJ elementi začeli pojavljati v svojem glasbenem izrazu. Kar je v zadnjih šestnajstih letih le še nadgradil, predvsem prek svojega projekta HIP HOP VIRUS. DJ Splinta je organiziral različne dogodke in aktivno prispeval k razvoju Hip Hop kulture. Zadnji dogodki ROLL ON WAX  serija glasbenih dogodkov prepleta svoje delo z vizualnimi umetniki in glasbeniki, in razvija glasbeno manipulacijo z gramofoni. Pripravil prvi slovenski scratch album. Z začetki strogo v hip hop kulturi (hip hop virus,roll on wax, 639 sound),.... je svoje prijeme za gramafoni stisnil v izdelku HOMEGROWN, redno pa sodeluje z hudo kavo v projektu HUDI MIX.Nike Jordan
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/modri.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/šuljo.jpghttp://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/MinaFina1.jpg
'
Mina Fina

[:en] Illustrator, comic book artist, graphic designer, VJ Mina Žabnikar finished Secondary School of Design and graduated as a designer of visual communications at the Academy of Fine Arts and Design. And who is therefore MINA FINA? The answer is offered by itself. MINA FINA's comic heroine, a character from a fairy tale, a seductress in the print media and sworn nomad, even if only for your eyes closed. [:] Ilustratorka, striparka, grafična oblikovalka, vidžejka Mina Žabnikar je končala Srednjo šolo za oblikovanje in diplomirala kot oblikovalka vizualnih komunikacij na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. In kdo je torej MINA FINA? Odgovor se ponuja sam od sebe. MINA FINA je stripovska junakinja, je lik iz pravljice, zapeljivka iz tiskanih medijev in zaprisežena nomadka, pa če tudi le za zaprtimi očmi.Jordan sneakers
http://mfru.org/wp-content/uploads/2016/10/soprano-2.jpg
'
Toni Soprano

Metka Golec (SLO) is an intermedia artist who is known by the alias TONI SOPRANO and was since 2000 till 2015 working as part of tandem son:DA. Master's degree at the Academy of Fine Arts in Vienna. Lives and works in Maribor. /////// SLO: Metka Golec (SLO) je intermedijska umetnica, ki jo poznamo pod psevdonimom TONI SOPRANO in je od leta 2000 do 2015 delovala v tandemu son:DA. Magistrirala je na Akademiji likovnih umetnosti na Dunaju. Živi in dela v Mariboru.  Max 90 Premium SE