APHRA TESLA + TANEL RANDER: A THREEALOGUE

[:en]

what is a male today?

a: deček z bleščicami na jajčkih.

t: we do a lot of gambling in our language, as if we’d live in Las Vegas. you ask me “what is a male today”. well, i’d say “King of Diamonds”. as i can’t expect what you hold against me, the safest bet would be “Joker”. humor and joking make a healthy path through the era of serious masks.

 

what is a female today?

a: iskalka razbitih bližin.

t: now you ask me for another bet, as if there is a difference. and you reveal your control over sameness behind these differences – today. this is something that we build together, sort of a social sculpture, but rather a system of its constant reconstruction and update.

 

what is feminismus today?

a: ritmizirano postavljanje nekakšnih plotov narejenih iz udarcev časa: vsi smo ženske…vsi obstanemo v jeziku… nevidni smo.

t: feminismus means struggle against the monopolized system of creating difference and sameness. and against the system of force. feminismus means struggle against the Casino.

 

where does technology and computer come in all of that?

a: fantastika in mitologija si morata podati roke. Tehnologija osvobaja žensko in namesto nje rojeva razspolnega človeka mačjeglavca.

t: the sources of technology and computer are located in language. it is the way how language and our senses are transformed and thereby expropriated. but that is not enough for the Casino. it needs fuel, our willpower. it comes from our desires and fears, therefore it is linked with our physical bodies, especially genitals. and there are mostly two main types of genitals available.

 

body between us, nature, technology and culture?

a: svoje telo mislim v kamnu. Zatekam se v prvobit onkraj nenehnega odzvanjanja minljivosti. Silovitost tehnologije in razpadajočnost kulture tamkaj nimata mesta. Narava je kruta, človek njen okruten otrok.

t: yes, it is the human world, made of bodies, not trees or stones. i like to think of it as a temporary, marginal world. even if it dominates the planet and maybe has the task to turn the Earth similar to other planets in the solar system. in that case the human world is just a vehicle that must deliver an inorganic body, неживая природа to the universe. and now we’re reaching the point, where we’d say that human nature might be inorganic. our souls are the cold vacuum that surrounds cosmic stones.

 

what about trust? techno, human, natural trust?

t: the meaning of trust has dissolved into the system of debt. in fact, trust is the natural resource, im not sure if it is completely free or just very cheap, but trusting someone/something is like being a blood donor. so, i think trust has also dissolved into the system of paranoia. and our reality is functioning by the cooperation of debt and paranoia, both of them playing around with trust. all because of infotechnology that liberates and amplifies the debt, but also produces paranoia. there are definitely ideas or masks of “natural” and “human” in this system. almost everyone has a serious mask to criticize the system. and so think i – why don’t i break this computer and disappear in the forest? okay, i have been wearing this mask already, kind of bored of it. let me take the mask of rationality, the mask of compromises, the mask of making smart and humoristic, careless and passive patronizing conclusions like this one here…

 

 

[:si]

kaj je danes moški?

a: a boy with glitter on his balls.

t: v našem jeziku veliko hazardiramo, kakor da bi živeli v Las Vegasu. sprašujete me, “kaj je danes moški“. No, jaz bi rekla “Karo Kralj”. ker ne morem vedeti kaj držiš v rokah, bi bilo najvarneje staviti na “Jokera”. humor in šala sta zdrava pot skozi obdobje resnih krink.

 

kaj je danes ženska?

a: seeker of broken closeness.

t: sedaj me sprašujete o naslednji stavi, kot da je pomembno. in odkrijete vaš nadzor nad enoličnostjo te drugačnosti – danes je to nekaj kar skupaj gradimo, neke vrste socialna skulptura, vendar bolj sistem lastne konstantne rekonstrukcije in posodobitve.

 

kaj je danes feminizem?

a: rhythmic placement of some kind of fences made from the beats of time: we all are women … we all exist in the language… we are invisible.

t: feminizem pomeni boj proti monopoliziranemu sistemu, ki ustvarja različnost in enakost. in proti sistemu moči. feminizem pomeni boj proti igralnici.

 

kam se v vsem tem uvršča tehnologija in računalnik?

a: fantasy and mythology must meet their hands. Technology frees the woman and instead of her gives birth to a transgender cathead human.

t: viri tehnologije in računalnikov se nahajajo v jeziku. to je način kako se jezik in naši čuti preoblikujejo in s tem razlaščajo.
vendar to za igralnico ni dovolj. potrebuje gorivo, našo moč volje. izhaja iz naših želja in strahov, zato je povezana z našimi fizičnimi telesi, zlasti z genitalijami. in na voljo so predvsem dve glavni vrsti genitalij.

 

telo med nami, narava, tehnologija in kultura?

a: thinking my body in stone. i’m falling back to primeval beyond ceaseless resounding of transience. Impetuousness of technology and the decomposition of culture have no place there. Nature is cruel, man is her brute child.

t: da, to je človeški svet, sestavljen iz teles, ne dreves ali kamnov. o njem razmišljam kot o začasnem, obrobnem svetu. čeprav dominira planetu in ima morda nalogo, da Zemljo spremeni tako, da bo podobna drugim planetom v osončju. v tem primeru je človeški svet samo sredstvo, ki mora vesolju dostaviti anorgansko telo, (неживая природа) neživo naravo. in zdaj dosežemo točko, kjer bi lahko rekli, da je človeška narava anorganska. naše duše so hladen vakuum, ki obdaja kozmične kamne.

 

kaj pa zaupanje? Tehnološko, človeško, naravno zaupanje?

t: pojem zaupanja je razpadel v sistem dolga. dejansko je zaupanje naravni vir, ne vem natančno ali je popolnoma zastonj ali pa je zelo poceni, vendar zaupati nekomu/nečemu je kakor biti darovalec krvi. zato mislim da je zaupanje razpadlo v sistem paranoje. in naša realnost deluje z medsebojnim sodelovanjem dolga in paranoje, in obe se poigravata z zaupanjem. vse zaradi informacijske tehnologije, ki osvobaja in krepi dolg, hkrati pa proizvaja paranojo. v tem sistemu so zagotovo ideje ali maske »naravnega« in »človeškega«. skoraj vsakdo ima resno masko, s katero kritizira sistem. in tako razmišljam – zakaj ne razbijem tega računalnika in izginem v gozdu? v redu, saj to masko že nosim, nekoliko sem je že naveličana. naj si nadenem masko racionalnosti, masko kompromisov, masko, ki nas naredi pametne, humorne, lahkomiselne ter pasivne in pokroviteljsko gledam na zaključke kot so tile tukaj…nike